X
Back to the top
X

Regulamin miejsca

REGULAMIN MIEJSCA

 

Kraina Sensorysiów przy ul. Różanej 8 lokal 1 (dalej jako “Sensorysie”) to kreatywna przestrzeń sensoryczna dla dzieci i dorosłych. W ramach przestrzeni Sensorysie wyodrębniamy dwie niezależne strefy – Sala Zabaw i Labirynt Sensoryczny. Przestrzeganie niniejszego Regulaminu miejsca (dalej jako: „Regulamin miejsca”) zapewnia wszystkim korzystającym z usług Sensorysiów bezpiecznej i niezapomnianej zabawy, stąd bardzo ważne jest zapoznanie się z jego treścią.

 

 1. INFORMACJE OGÓLNE
  • 1. Podmiotem odpowiedzialnym i prowadzącym Sensorysie jest Tengent Ventures Sp. z o.o. Sensorysie Warszawa Spółka Komandytowa, 02-516 Warszawa ul. Rejtana 17 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000771663, REGON: 382572298, NIP: 5213856420 (zwana dalej Spółka”).
  • 2. Spółka świadczy na rzecz Klientów usługi obejmujące udostępnienie przestrzeni Sensorysiów do korzystania zgodnie z jego przeznaczeniem oraz usługi dodatkowe takie jak m.in. organizacja przyjęć urodzinowych, warsztatów, usługi gastronomiczne na terenie Sensorysiów..
  • 3. Regulamin reguluje zasady obowiązujące wszystkie osoby przebywające na terenie Sensorysiów (dalej zwani jako: „Klienci”).
  • 4. Postanowienia Regulaminu mogą być uzupełniane treścią innych Regulaminów Szczegółowych w szczególności dotyczących konkretnych usług lub atrakcji jak i warunków ich świadczenia.
  • 5. Każdy Klient ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem, Regulaminami Szczegółowymi, a w szczególności treścią instrukcji i zasad korzystania z poszczególnych atrakcji lub stref znajdujących się na terenie Sensorysiów oraz przestrzegać tych przepisów i zasad.
  • 6. Każdy Klient zobowiązany jest bezwzględnie stosować się do poleceń Personelu w szczególności w zakresie bezpieczeństwa.
  • 7. W przypadku wprowadzenia Regulaminów Szczegółowych postanowienia Regulaminu pozostają w mocy i nadal są wiążące o ile regulamin szczegółowy nie stanowi odmiennie.
  • 8. Wejście na teren Sensorysiów jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia zapoznaniu się z Regulaminem oraz pełną akceptacją postanowień Regulaminu, Regulaminów Szczegółowych oraz Cennika. Treść Regulaminu dostępna jest w recepcji Sensorysiów oraz na stronie internetowej www.sensorysie.pl.
  • 9. Sensorysie czynne są 7 dni w tygodniu, a aktualny grafik dni i godzin otwarcia dostępny jest na stronie www.sensorysie.pl.
  • 10. Spółka zastrzega sobie prawo do zamknięcia Sensorysiów, po wcześniejszym podaniu informacji na stronie www.sensorysie.pl lub innych kanałach komunikacji.

 

 1. ZASADY KORZYSTANIA Z PRZESTRZENI SENSORYSIE
  • 1. Korzystanie z Sensorysiów jest odpłatne. Wysokość opłat za bilet wstępu określona jest w Cenniku (dalej jako: „Cennik”).
  • 2. Cennik dostępny jest w recepcji Sensorysiów oraz na stronie internetowej www.sensorysie.pl.
  • 3. Sprzedaż biletów prowadzona jest stacjonarnie oraz online poprzez stronę internetową www.bilety.sensorysie.pl
  • 4. Klient zobowiązany jest zachować dowód zakupu biletu (paragon, fakturę) do czasu opuszczenia Sensorysiów.
  • 5. Ze względów bezpieczeństwa liczba osób mogących jednocześnie korzystać z Sensorysiów jest ograniczona. W przypadku przekroczenia limitu sprzedaż biletów wstępu zostaje wstrzymana do czasu zwolnienia się miejsca. Miejsca zwalniane są na bieżąco.
  • 6. Bilet zapisywany jest na elektronicznej karcie RFID, zwanej dalej „Kartą”. Karta stanowi kartę dostępu do poszczególnych stref w Sensorysiach (Sala zabaw i/lub Labirynt Sensoryczny) w zależności od wykupionych przez Klienta atrakcji.
  • 7. Bilety uprawniają do pobytu w Sensorysiach przez określony czas wykupiony przez Klienta.
  • 8. Czas pobytu liczony jest od momentu wejścia Klienta przez bramkę do momentu opuszczenia Sensorysiów przez bramkę i zwrócenia Karty pracownikom recepcji (dalej jako: „Personel”).
  • 9. Karta jest przypisywana do indywidualnego Klienta. Zabrania się udostępniania lub przekazywania Karty innym Klientom lub osobom trzecim. Niezachowanie wymogu, o którym mowa w zd. poprzedzającym może skutkować anulowaniem Karty przez Personel.
  • 10. Za zgubienie, uszkodzenie lub zniszczenie Karty naliczona zostanie opłata dodatkowa w wysokości 50 zł.
  • 11. W przypadku przekroczenia czasu pobytu opłaconego z góry przez Klienta, za każdą dodatkową minutę pobrana zostanie opłata w kwocie określonej w Cenniku.
  • 12. W przypadku niewykorzystania biletu, jak również niewykorzystania opłaconego czasu, nie przysługuje zwrot całości, ani części ceny uiszczonej przez Klienta.
  • 13. Istnieje możliwość zakupienia karnetów uprawniających do wielokrotnego wejścia na teren Sensorysiów (dalej jako “Karnet”). Opłata za wydanie Karnetów ustalana jest zgodnie z Cennikiem. Karnety są imienne i ważne przez 30 dni od dnia zakupu. Okazanie Karnetu jest warunkiem koniecznym wydania Karty przy wejściu do Sensorysiów. W przypadku zagubienia Karnetu wydaje się jej duplikat za opłatą 20 zł. W przypadku niewykorzystania Karnetu nie zwraca się całości ani części ceny.
  • 14. Spółka zastrzega prawo do rezerwacji całego terenu Sensorysiów lub jego poszczególnych części na specjalne wydarzenia.
  • 15. Spółka zastrzega sobie prawo odmowy wstępu na teren Sensorysiów lub jej części w przypadku nadmiernej liczby osób przebywających w danej chwili na terenie. Ograniczenie wstępu do strefy jak i inne ograniczenia w dostępie do atrakcji nie wpływają na cenę biletu wstępu.
  • 16. Spółka ma prawo do całkowitego wyłączenia z użytku konkretnych atrakcji w przypadku, gdy ulegną one awarii lub prawidłowość ich funkcjonowania wzbudza zastrzeżenia. Odłączenie atrakcji z przyczyn zdarzeń losowych (awarii, wypadków) lub względów bezpieczeństwa nie stanowi podstawy do obniżenia ceny biletu wstępu lub zwrotu jego wartości.
  • 17. Wejście na teren Sensorysiów dozwolone jest w ubraniu umożliwiającym swobodną i bezpieczną zabawę, w szczególności z opróżnionymi kieszeniami, bez żadnych ostrych oraz luźnych elementów lub przedmiotów mogących sprawiać problemy lub stwarzać niebezpieczeństwo podczas zabawy.
  • 18. W Sensorysiach wszystkie dzieci i dorośli przebywają wyłącznie w skarpetkach na zmianę. Wchodzenie w butach oraz na boso jest bezwzględnie zakazane.
  • 19. Przed wejściem do Sensorysiów Klienci zobowiązani są zostawić odzież wierzchnią, obuwie, plecaki, torby oraz inne przedmioty, których wniesienie do Sensorysiów jest niedozwolone. Sensorysie udostępnią dla Klientów nieodpłatnie szafki służące przechowywaniu. Za rzeczy pozostawione w szafkach Sensorysie nie odpowiadają. Korzystanie z szafek nie jest równoznaczne z zawarciem umowy przechowania.
  • 20. Zabrania się pozostawiania w szafkach rzeczy wartościowych, w szczególności pieniędzy, kart kredytowych, biżuterii, zegarków, kluczy, telefonów a także przedmiotów niebezpiecznych (w szczególności niosących ryzyko powstania pożaru, poparzenia, wylania/zalania). Sensorysie zalecają pozostawienie w domu lub innym bezpiecznym miejscu wszelkich przedmiotów wartościowych lub mogących ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu w trakcie korzystania z atrakcji Sensorysiów.
  • 21. Personel jest uprawniony do otwierania szafek celem sprawdzenia ich zawartości w sytuacji powzięcia informacji lub wątpliwości co do zgodności ich wykorzystania zgodnie z Regulaminem lub przeznaczeniem.
  • 22. Rodzice lub opiekunowie zobowiązani są zapewnić dzieciom odpowiednie środki higieny w szczególności pieluchy i środki czystości. Sensorysie zapewniają pomieszczenie zaopatrzone w przewijak i toaletę dla dzieci.
  • 23. Sensorysie zastrzegają prawo do odmowy wstępu na teren Sensorysiów w szczególności w sytuacji uznania wystąpienia lub możliwości wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa, dobrych obyczajów, naruszenia Regulaminu.
  • 24. Rodzic lub opiekun zobowiązany jest do zapoznania dziecka z informacjami zawartymi w niniejszym Regulaminie uwzględniając stopień jego rozwoju oraz zdolności percepcyjne, intelektualne i fizyczne.
  • 25. Korzystanie przez dzieci z Sensorysiów odbywa się za zgodą i na wyłączną odpowiedzialność rodzica lub opiekuna.
  • 26. W czasie korzystania z Sensorysiów należy bezwzględnie stosować się do zaleceń i instrukcji udzielanych przez Personel. Osoby niestosujące się do tych zaleceń, a także osoby naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu, Regulaminów Szczegółowych lub zakłócające porządek będą proszone o opuszczenie Sensorysiów zaś ich Karty i wejściówki zostaną anulowane bez prawa do zwrotu poniesionych kosztów i jakiegokolwiek odszkodowania z tego tytułu.
  • 27. Spożywanie jedzenia oraz napojów dozwolone jest jedynie w kawiarni.
  • 28. Na terenie Sensorysiów istnieje bezwzględny zakaz:
   • wnoszenia lub posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, narkotyków, środków odurzających oraz wszelkich przedmiotów mogących spowodować zagrożenie dla życia lub zdrowia osób przebywających na terenie Sensorysiów;
   • wnoszenia materiałów niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, o uciążliwym zapachu, łatwopalnych, wybuchowych a także innych zabronionych przez przepisy lub prawo;
   • wnoszenia i spożywania wszelkiego rodzaju napojów alkoholowych,
   • wnoszenia i spożywania własnego jedzenia i napojów, wyłączając posiłki o specjalnym przeznaczeniu ze względu na wiek lub stan zdrowia Klienta;
   • używania, w tym palenia tytoniu, w tym nowatorskich wyrobów tytoniowych w tym w szczególności papierosów elektronicznych;
   • spożywania jedzenia oraz napojów kupionych w kawiarni Sensorysie w miejscach do tego nieprzeznaczonych;
   • żucia gum;
   • nieobyczajnego zachowania, używania wulgarnych i obraźliwych słów;
   • wprowadzania zwierząt z wyjątkiem zwierząt wspomagających (np. psów przewodników) choć z uwagi na charakter miejsca mogą one mieć trudność z realizowaniem swoich zadań za co Spółka nie odpowiada;
   • chodzienia w obuwiu.
  • 29. Zabrania się korzystania z Sensorysiów niezgodnie z jego przeznaczeniem.
  • 30. Dzieci agresywne, niszczące zabawki lub elementy wyposażenia lub zakłócające zabawę innych dzieci, będą proszone o opuszczenie Sensorysiów zaś ich Karty i wejściówki zostaną anulowane bez prawa do zwrotu poniesionych kosztów i jakiegokolwiek odszkodowania z tego tytułu a rodzic lub opiekun zobowiązani będą do pokrycia kosztów zniszczeń lub uszkodzeń.
  • 31. Niedozwolone jest przebywanie na terenie Sensorysiów osób będących pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W przypadku stwierdzenia przez Personel obiektu u danej osoby stanu wskazującego na spożycie alkoholu, bądź użycie innego środka odurzającego, osoba taka zostanie poproszona o opuszczenie Sensorysiów zaś jej Karty i wejściówki zostaną anulowane bez prawa do zwrotu poniesionych kosztów i jakiegokolwiek odszkodowania z tego tytułu.
  • 32. Niedozwolone jest umieszczanie na terenie Sensorysiów jakichkolwiek ogłoszeń, wlepek, naklejek i innych informacji lub plakatów bez zgody Personelu.
  • 33. Każdy Klient ma obowiązek niezwłocznego zgłaszania Personelowi Sensorysiów wszelkich naruszeń Regulaminu i innych niebezpiecznych zachowań pozostałych Klientów.
  • 34. Informację o wypadku mającym miejsce na terenie Sensorysiów jak również potrzebę udzielenia pierwszej pomocy można zgłaszać do każdego pracownika Sensorysiów. W takim wypadku Personel niezwłocznie udzieli pierwszej pomocy przedmedycznej oraz w razie potrzeby wezwie pomoc medyczną.

 

 1. SALA ZABAW
  • 1. Sala zabaw przeznaczona jest dla dzieci od 0 do 10 roku życia (dzieci, które nie ukończyły 10 roku życia). Dzieci, które nie ukończyły 4 lat mogą korzystać z atrakcji Sensorysiów wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna.
  • 2. Bilet wstępu jest tylko dla dziecka przebywającego w Sali Zabaw, a ceny wstępu określone są w cenniku Sensorysiów dostępnym na recepcji i stronie www.sensorysie.pl.
  • 3. Osobami uprawnionymi do bezpłatnego wejścia do Sali Zabaw razem z dzieckiem są wyłącznie rodzice lub opiekunowie oraz dzieci do 12 miesiąca życia.
  • 4. Dzieci, które ukończyły 4 lata mogą korzystać z Sali Zabaw pod opieką rodzica lub opiekuna albo samodzielnie. Samodzielne korzystanie z Sali Zabaw przez dziecko, które ukończyło 4 lata jest możliwe wyłącznie pod warunkiem uiszczenia opłaty za usługę według Cennika oraz Pisemnego upoważnienia (zwanej dalej jako „Zgoda”) przez rodzica lub opiekuna up, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Regulaminu. Wzór Zgody stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
  • 5. Podanie danych zawartych w Zgodzie lub upoważnieniu jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji usług – samodzielnego korzystania z Sali Zabaw.
  • 6. Określenie wieku dziecka nastąpi w oparciu o datę urodzin ustaloną zgodnie z oświadczeniem rodzica lub opiekuna zawartym w Zgodzie, zaś w razie powzięcia przez Personel wątpliwości, co do prawdziwości oświadczenia, na podstawie dowodu osobistego, paszportu lub innego okazanego dokumentu ze zdjęciem.
  • 7. Zgoda może być udzielona wyłącznie według wzoru ustalonego przez Sensorysie i musi być podpisana przez rodzica lub opiekuna dziecka. Zgoda musi zostać wypełniona każdorazowo przy zakupie biletu dla dziecka.
  • 8. Zgoda w formacie innym niż wzory ustalone przez Sensorysie, niepełna, nieczytelna lub niezawierająca podpisu rodzica lub opiekuna jest nieważna i nie będzie przyjmowana ani honorowana przez Personel.
  • 9. Korzystanie z Sali Zabaw przez dziecko na podstawie Zgody odbywa się na wyłączną odpowiedzialność rodzica lub opiekuna.
  • 10. Rodzic lub opiekun samodzielnie oraz na własne ryzyko i odpowiedzialność podejmuje decyzję o korzystaniu przez dziecko z atrakcji oferowanych w Sali Zabaw uwzględniając możliwości, umiejętności i stan zdrowia dziecka oraz wynikające z nich ograniczenia i zagrożenia, w szczególności mając na uwadze ryzyko powstania urazów i kontuzji.
  • 11. Personel na podstawie analizy informacji zawartych w Zgodzie może odmówić pozostawienia samodzielnie dziecka na terenie Sali Zabaw przez rodziców lub opiekunów.
  • 12. Dzieci mogą korzystać z Sali Zabaw samodzielnie na podstawie Zgody maksymalnie do 120 minut. Po upływie tego czasu rodzic lub opiekun zobowiązany jest stawić się i osobiście skontrolować stan dziecka.
  • 13. W przypadku nieusprawiedliwionego przekroczenia czasu maksymalnego, o którym mowa w ust. 3.12, może zostać naliczona opłata dodatkowa w kwocie 50 zł za każdą rozpoczętą godzinę.
  • 14. Atrakcji znajdujących się w Sali Zabaw należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem i grupą wiekową dla której są przeznaczone. W przypadku niewłaściwego zachowania, niszczenia znajdujących się w niej atrakcji, stwarzania chociażby potencjalnego zagrożenia, uniemożliwiania korzystania z atrakcji innym osobom osoba taka zostanie poproszona o opuszczenie Sensorysiów zaś jej Karty i wejściówki zostaną anulowane bez prawa do zwrotu poniesionych kosztów i jakiegokolwiek odszkodowania z tego tytułu. W przypadku korzystania z Sali Zabaw przez dziecko bez opieki rodziców, rodzice mają oni obowiązek stawić się na wezwanie Personelu i odebrać dziecko.
  • 15. W przypadku awarii atrakcji znajdujących się w Sali Zabaw należy niezwłocznie zgłosić problem Personelowi.

 

 1. LABIRYNT SENSORYCZNY
  • 1. Labirynt przeznaczona jest dla dzieci i dorosłych bez ograniczeń wiekowych.
  • 2. W Labiryncie dzieci mogą przebywać tylko pod opieką rodzica lub opiekuna.
  • 3. Zwiedzanie Labiryntu odbywa się po wcześniejszym zakupieniu biletu dedykowanego tej strefie Sensorysiów.
  • 4. Bilet wstępu musi zakupić osoba dorosła i dziecko, a ceny wstępu określone są w cenniku Sensorysiów dostępnym na recepcji i stronie www.sensorysie.pl.
  • 5. Osobami uprawnionymi do bezpłatnego wejścia do Labiryntu są wyłącznie dzieci do 12 miesiąca życia.
  • 6. Zwiedzanie Labiryntu odbywa się w obecności Personelu Sensorysiów.
  • 7. W ramach biletu Uczestnik Labiryntu ma 15 minutowy dostęp do Sali Zabaw.
  • 8. W przypadku przekroczenia czasu pobytu w Sali Zabaw określonego w punkcie 4.6, za każdą dodatkową minutę pobrana zostanie opłata w kwocie określonej w Cenniku.
  • 9. Atrakcji znajdujących się w Labiryncie należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem i grupą wiekową dla której są przeznaczone. W przypadku niewłaściwego zachowania, niszczenia znajdujących się w niej atrakcji, stwarzania chociażby potencjalnego zagrożenia, uniemożliwiania korzystania z atrakcji innym osobom osoba taka zostanie poproszona o opuszczenie Sensorysiów zaś jej Karty i wejściówki zostaną anulowane bez prawa do zwrotu poniesionych kosztów i jakiegokolwiek odszkodowania z tego tytułu.
  • 10. W przypadku awarii atrakcji znajdujących się w Labiryncie należy niezwłocznie zgłosić problem Personelowi.

 

 1. WARSZTATY
  • 1. Warsztaty i animacje odbywają się w miejscach do tego przystosowanych, tj. w salach warsztatowych.
  • 2. Warsztaty i animacje odbywają się po zebraniu odpowiedniej grupy Uczestników.
  • 3. Minimalna liczba Uczestników warsztatów lub animacji jest uzależniona od rodzaju oferty.
  • 4. W przypadku obowiązku Uczestniczenia w warsztatach opiekunów dzieci, maksymalna liczba opiekunów przypadających na 1 dziecko, wynosi 2 osoby.
  • 5. Prowadzący warsztaty lub animacje może odmówić zajęć z dzieckiem, które nie słucha lub odmawia wykonania jego poleceń bądź utrudnia udział w zajęciach innym Uczestnikom.
  • 6. Organizacja warsztatów i animacji nie polega na przejęciu opieki nad dzieckiem, a jedynie ma na celu zorganizowanie czasu wolnego. W czasie zajęć opiekę nad dziećmi sprawują ich rodzice lub dorośli opiekunowie – w szczególności w sytuacji, gdy dzieci oddalają się od miejsca prowadzenia zajęć.
  • 7. Rodzice lub opiekunowie zobowiązani są poinformować animatora o chorobach, uczuleniach lub przeciwskazaniach zdrowotnych dziecka biorącego udział w warsztatach lub zajęciach animacyjnych.

 

 1. URODZINY
  • 1. Organizatorem urodzin jest osoba składająca zamówienie na Urodziny.
  • 2. Organizator i Uczestnicy przyjęcia zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu jak również Regulaminów Szczegółowych Sensorysiów.
  • 3. Przyjęcia organizowane są dla dzieci do 10 roku życia.
  • 4. Organizatorem przyjęcia musi być osoba pełnoletnia.
  • 5. Organizator jest zobowiązany do zapewnienia opieki i nadzoru nad zaproszonymi dziećmi. Koordynator Urodzin (osoba odpowiadająca za obsługę techniczną przyjęcia) oraz Animator (osoba prowadząca animacje i warsztaty dla dzieci) nie zapewnia opieki nad dziećmi biorącymi udział w przyjęciu. Organizator zobowiązany jest przebywać na terenie Sensorysiów przez cały czas trwania przyjęcia i do czasu opuszczenia Sensorysiów przez ostatniego Uczestnika przyjęcia.
  • 6. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w trakcie przyjęcia organizowanego w Sensorysiach chyba, że szkody powstały wyłącznie z ich winy. Wszelka odpowiedzialność spoczywa na Organizatorze przyjęcia oraz na opiekunach dzieci biorących udział w przyjęciu. W szczególności Organizator przyjęcia ponosi odpowiedzialność za zniszczenia elementów wyposażenia salek urodzinowych i będzie zobowiązany do dokonania koniecznych napraw lub pokrycia kosztów naprawy powstałej szkody.
  • 7. Każde dziecko (jubilat także) liczone jest oddzielnie według pakietu urodzinowego wybranego przez Organizatora.
  • 8. Minimalna liczba dzieci, za którą Organizator dokonuje opłaty, wynosi 10.
  • 9. Koszty organizacji przyjęć określa Cennik. Koszt zależny jest w szczególności od wyboru pakietu oraz liczby dzieci uczestniczących w przyjęciu.
  • 10. Aktualna oferta pakietów urodzinowych i cennik dostępne są w recepcji Sensorysiów oraz na stronie www.sensorysie.pl.
  • 11. Zamówienie pakietów urodzinowych możliwe jest tylko wysyłając maila na adres: rezerwacje@sensorysie.pl
  • 12. Po potwierdzeniu szczegółów zamówienia Organizator ma 3 dni na opłacenie zamówienie. Nie opłacenie zamówienia ww. terminie skutkuje jego anulowaniem.
  • 13. Czas trwania przyjęcia urodzinowego określony jest w szczegółach pakietu dostępnych na www.sensorysie.pl. Możliwość i warunki organizacji dłuższego.
  • 14. Pakiet Maluszka dotyczy wyłącznie dzieci do 3 r.ż.
  • 15. W ramach pakietu urodzinowego Jubilat i jego goście mogą korzystać z Sali Zabaw. Czas na Salę Zabaw określony jest w szczegółach wybranego pakietu.
  • 16. Organizator przyjęcia zobowiązany jest do stawienia się w recepcji Sensorysiów 15 minut przed rozpoczęciem przyjęcia. Salka urodzinowa jest gotowa oraz przedstawiona organizatorowi 10 min przed rozpoczęciem przyjęcia.
  • 17. Spóźnienie się organizatora lub jego gości nie powoduje przesunięcia się czasu przyjęcia ani wydłużenia pobytu na Sali Zabaw.
  • 18. Organizator przyjęcia zobowiązuje się poinformować Koordynatora Urodzin o wszelkich szczególnych wymogach, co do przebiegu imprezy, w tym w szczególności o alergiach dzieci biorących udział w przyjęciu lub innych przeciwwskazaniach. Przekazanie takich informacji powinno nastąpić najpóźniej w terminie 7 dni przed dniem przyjęcia.
  • 19. Przyjęciem urodzinowym opiekuje się Koordynator Urodzin dbający o sprawny przebieg imprezy. Koordynator nie opiekuje się dziećmi. Koordynator nie pełni funkcji Animatora.
  • 20. Organizator ma możliwość wniesienia własnego tortu. Jest to usługa dodatkowo płatna, obejmująca koszt podania i krojenia tortu. Koszt wniesienia własnego tortu podany jest ofercie urodzinowej.
  • 21. Organizator ponosi koszty wykupionych pakietów i dodatkowych atrakcji, nawet w sytuacji, gdy dzieci z niej nie korzystają oraz gdy liczba dzieci obecna na przyjęciu jest mniejsza niż minimum przewidywane przez wybrany przez organizatora pakiet. Zapis ten odnosi się również do opłaty za animacje oraz warsztaty.
  • 22. W przypadku, gdy liczba faktycznych Uczestników przyjęcia jest większa od liczby zgłoszonej, organizator jest zobowiązany opłacić udział niezgłoszonych dzieci. Za Uczestników przyjęcia uważa się wszystkie obecne dzieci biorące udział w którejkolwiek części przyjęcia, w tym także rodzeństwo przybyłe na przyjęcie i dodatkowych jubilatów.
  • 23. Organizator przyjęcia jest zobowiązany do przestrzegania warunków przyjęcia dla wykupionego pakietu. Przedłużenie trwania przyjęcia ponad czas określony w jednym z pakietów odbywa się po uprzednim ustaleniu takiej możliwości i warunków z pracownikiem recepcji lub kierownikiem zmiany. W takiej sytuacji uregulowanie płatności następuje po zakończeniu przyjęcia.
  • 24. Po zakończeniu przyjęcia urodzinowego w sali urodzinowej, Organizator zobowiązany jest zabrać z niej wszelkie należące do niego mienie. Poczęstunek, napoje oraz tort urodzinowy pozostały po przyjęciu urodzinowym jest utylizowany bezpośrednio po jego zakończeniu, jeżeli Organizator nie zgłosi koordynatorowi odpowiednio wcześniej woli jego spakowania i zabrania. Posiłki, napoje i tort urodzinowy, których chęć spakowania i zabrania po zakończeniu przyjęcia organizator zgłosił, lecz nie zostały przez niego odebrane, są utylizowane wraz z zakończeniem się przyjęć urodzinowych danego dnia.
  • 25. Posiłki i napoje zakupione w ramach oferty urodzinowej mogą być spożywane wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych tj. salki urodzinowe. Bezwzględnie zakazane jest spożywanie posiłków i napojów na atrakcjach, konstrukcjach i zabawkach.

 

 1. TROPEM SENOSRYSIA
  • 1. Tropem Sensorysia to oferta Spacerów miejskich i Wypraw rodzinnych organizowanych przez Spółkę poza siedzibą Sensorysiów.
  • 2. Oferta dedykowana jest rodzicom i opiekunom dzieci do lat 18.
  • 3. Grupy oprowadzane są przez Przewodników spełniających wymogi ustawy o usługach turystycznych.
  • 4. Sprzedaż biletów prowadzona jest stacjonarnie oraz online poprzez stronę internetową www.bilety.sensorysie.pl (nie ma możliwości zakupu biletu u Przewodnika Spacerów i Wypraw.)
  • 5. Bilet wstępu musi zakupić osoba dorosła i dziecko, a ceny wstępu określone są w cenniku Sensorysiów dostępnym na recepcji i stronie www.sensorysie.pl.
  • 6. Osobami uprawnionymi do bezpłatnego wstępu na Spacer lub Wyprawę są są wyłącznie dzieci do 3 roku życia.
  • 7. Bilet w formie elektronicznej lub papierowej należy okazać Przewodnikowi lub Koordynatorowi na początku Spaceru lub Wyprawie.
  • 8. Spacery odbywają się w wyznaczonych terminach niezależnie od pogody.
  • 9. Maksymalna wielkość grupy to 40 osób.
  • 10. Spacery rozpoczynają się i kończą we wcześniej podanym miejscu (nie musi to być adres Sensorysiów, ani siedziba Spółki)
  • 11. Program Spaceru i Wyprawy jest potwierdzony dla każdego wydarzenia indywidualnie.
  • 12. Każdy Uczestnika Spacerów i Wypraw przestrzega norm kulturalnego i zgodnego z okolicznościami zachowania się oraz wspólnie wypracowanych reguł zapewniających bezpieczeństwo, współdziałanie i przyjemny nastrój, które mają wpływ na doznania psychiczne i estetyczne Uczestników.
  • 13. Obowiązki rodzica i opiekuna podczas Spacerów i Wypraw:
   • dba o właściwy dobór ubioru dzieci do warunków atmosferycznych,
   • dba o bezpieczeństwo dzieci szczególnie podczas przechodzenia przez jezdnię,
   • odpowiada za szkody wyrządzone przez dziecko.
  • 14. Organizator Spacerów i Wypraw nie ma obowiązku posiadania Ubezpieczenia NNW dla Uczestników Spacerów i Wypraw.
  • 15. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Spaceru i Wyprawy na 3 dni przed jego terminem. W takim przypadku Uczestnik otrzyma zwrot środków za zakupione bilety.

 

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  • 1. Korzystanie z Sensorysiów wiąże się z ryzykiem powstania urazów lub uszkodzeń ciała oraz mienia nie wyższych jednak od ryzyka związanego z zabawą w większej grupie dzieci. Klienci korzystają z infrastruktury Sensorysiów na własną odpowiedzialność lub odpowiedzialność rodzica lub opiekuna.
  • 2. Dzieci, które mają jakiekolwiek przeciwwskazania zdrowotne oraz dzieci niepełnosprawne korzystają z obiektu wyłącznie na odpowiedzialność rodzica lub opiekuna. Samodzielne korzystanie z atrakcji oferowanych przez Sensorysie przez dzieci z przeciwwskazaniami zdrowotnymi lub niepełnosprawnościami jest niedozwolone i może odbywać się wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem rodziców lub opiekunów.
  • 3. Spółka nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody Klientów, w tym zwłaszcza urazy lub uszkodzenia ciała oraz mienia, jak również za ich skutki.
  • 4. Spółka nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z infrastruktury obiektu niezgodnie z Regulaminami, wskazaniami i poleceniami Personelu, czy też z wyłącznej winy Klientów.
  • 5. Spółka ani Personel nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za rzeczy zgubione lub pozostawione na terenie obiektu, jak również w jego otoczeniu.
  • 6. Spółka ani Personel nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni wbrew zaleceniom.
  • 7. Rodzice lub opiekunowie w ramach obowiązku nadzoru odpowiadają za wszelkie szkody spowodowane przez dzieci pozostające pod ich opieką jak również spowodowane bezpośrednio przez nich.
  • 8. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub ich prawni opiekunowie.
  • 9. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Sensorysiów będące skutkiem siły wyższej lub wywołane okolicznościami niezależnymi od Spółki.
  • 10. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niezapoznanie się przez Klientów z niniejszym Regulaminem oraz Regulaminami Szczegółowymi.
  • 11. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Sensorysiów o których mowa w pkt 1.10 z zastrzeżeniem, że bilety zakupione przed dniem przekazania informacji o przerwie w funkcjonowaniu Sensorysiów będą mogły być wykorzystane w innym terminie.
  • 12. W przypadku powzięcia jakichkolwiek wątpliwości co do bezpieczeństwa lub sprawności atrakcji czy stwierdzenia jakichkolwiek awarii, usterek lub nieprawidłowości w działaniu atrakcji dzieci, rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do ich zgłaszania Personelowi.

 

 

 1. REKLAMACJE
  • 1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane w terminie 7 dni od dnia skorzystania z usługi – wizyty w Sensorysiach. Zgłoszeń należy dokonywać na piśmie w recepcji Sensorysiów lub na adres e-mail: info@sensorysie.pl lub pisemnie na adres siedziby Spółki. Zgłoszenia szkody oraz reklamacje złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
  • 2. Podstawą zgłoszenia reklamacji jest potwierdzenie dokonania opłaty za wstęp na teren Sensorysiów.
  • 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia ich złożenia.
  • 4. Zgłoszenia szkód należy dokonać bezpośrednio po ich stwierdzeniu lub w nieprzekraczalnym, terminie 3 dni od dnia skorzystania z usługi – wizyty w Sensorysiach. Zgłoszeń należy dokonywać na piśmie w recepcji Sensorysiów lub na adres e-mail: info@sensorysie.pl lub pisemnie na adres siedziby Spółki umożliwiając jednocześnie dokonanie oględzin uszkodzonego przedmiotu.
  • 5. Zgłoszenia szkód dokonane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

 1. ZASADY BEZPIECZNEGO POSTĘPOWANIA PODCZAS EPIDEMII KORONAWIRUS COVID-19

 

Dla bezpieczeństwa wszystkich osób przebywających w Sensorysiach zawsze stosujemy się do aktualnych wytycznych dotyczących sposobów przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. Regularnie dezynfekujemy powierzchnie dotykowe, w tym między innymi poręcze, klamki, włączniki, a Wszyscy nasi pracownicy są zaszczepieni przeciwko SARS-CoV-2

 

 • 1. Ze względów bezpieczeństwa na teren Sensorysiów wchodzą wyłącznie osoby zdrowe bez objawów infekcji.
 • 2. Na terenie Sensorysiów rodzice oraz opiekunowie zobowiązani są do:
  • dezynfekcji rąk płynem dezynfekującym przy wejściu
  • zasłaniania ust i nosa maseczką
 • 3. Każde dziecko przed wejściem i po wyjściu z Sensorysi powinno umyć ręce wodą z mydłem lub zdezynfekować odpowiednim płynem.
 • 4. Na terenie Sensorysi obowiązuje zakaz wnoszenia własnych zabawek i innych przedmiotów.

 

 1. POSTANOWIENIE KOŃCOWE
  • 1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie lub Regulaminach Szczegółowych należy zwracać się do Personelu Sensorysiów.
  • 2. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie. W przypadku zmiany Regulaminu informacja o zmianie odbywać się będzie poprzez umieszczenie jej na stronie www.sensorysie.pl zaś dla zarejestrowanych użytkowników korzystających z rezerwacji online informacja o zmianach będzie doręczana także za pomocą poczty elektronicznej.
  • 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
  • 4. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z umowy zawartej pomiędzy Spółką a Klientem jest sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Spółki.
  • 5. Wszelkie dodatkowe informacje zamieszczane są na stronie internetowej.

 

 

 

 

 

 

 

Zgoda na samodzielne pozostawienia dziecka w Sensorysiach

 

Podmiotem odpowiedzialnym i prowadzącym Sensorysie jest Tengent Ventures Sp. z o.o. Sensorysie Warszawa Sp. k., 02-516 Warszawa ul. Rejtana 17 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000771663, REGON: 382572298, NIP: 5213856420

 

Dane dziecka pozostawionego w Sensorysiach:

Imię i nazwisko dziecka ……………………………………………………………………………………..……..………………………..

Data urodzenia, wiek dziecka ………………………………………..……….……………………………..…….…………………….

Adres zamieszkania ………………………….………………………………..………………………..…………..…………………………

Przewidywany czas pozostawienia dziecka (nie dłużej niż 2h): od godz ……..… do godz ……………

Dane rodzica lub opiekuna pozostawiającego dziecko w Sensorysiach:

Imię i nazwisko …………………………….…………………….…….……………………………………………..….………………….……

Seria i nr dowodu osobistego ……………………………………..………………………………………………………………..……

Adres zamieszkania ………………………………………….……….……….…………………………………………………….………….

Tel. kontaktowy ……………………………………………………..……………………………………………………………….……….……

 

Oświadczam i zobowiązuję się, iż po zakończeniu przewidywanego czasu przebywania dziecka w Sensorysiach odbiorę dziecko oraz ureguluję wszelkie ewentualne koszty dodatkowe związane z jego pobytem w Sensorysiach.

 

Oświadczam jednocześnie, że:

 1. W razie zagrożenia zdrowia lub życia dziecka zgadzam się na podjęcie czynności ratujących jego zdrowie lub życie.
 2. Nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do pozostawienia mojego dziecka w Sensorysiach.
 3. Szczególne potrzeby medyczne: ……..………………………………………………….………………………………

 

 

Data i podpis rodzica

 

………………………………