X
Back to the top
X

Regulamin zakupu biletów

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW ON-LINE

 

Kraina Sensorysiów przy ul. Różanej 8 lokal 1 (dalej jako “Sensorysie”) to kreatywna przestrzeń sensoryczna dla dzieci i dorosłych. W ramach przestrzeni Sensorysie wyodrębniamy dwie niezależne strefy – Sala Zabaw i Labirynt Sensoryczny. Przestrzeganie niniejszego Regulaminu sprzedaży biletów on-line (dalej jako: „Regulamin sprzedaży”) zapewnia wszystkim korzystającym z usług Sensorysiów bezpiecznej i niezapomnianej zabawy, stąd bardzo ważne jest zapoznanie się z jego treścią.

                                                

 1. INFORMACJE OGÓLNE
  • 1. Podmiotem odpowiedzialnym i prowadzącym Sensorysie jest Tengent Ventures Sp. z o.o. Sensorysie Warszawa Spółka Komandytowa, 02-516 Warszawa ul. Rejtana 17 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000771663, REGON: 382572298, NIP: 5213856420 (zwana dalej “Spółka”).
  • 2. Niniejszy Regulaminu sprzedaży biletów on-line (zwany dalej „Regulaminem sprzedaży”) określa zasady dotyczące internetowego zakupu biletów wstępu do Sensorysiów umiejscowionego na w Warszawie przy ulicy Różana 8 lok 1 oraz na wydarzenia organizowane przez Spółkę poza siedzibą Sensorysie.
  • 3. Zakup biletów on-line odbywa się przez stronę internetową www.bilety.sensorysie.pl. Użycie dedykowanego oprogramowania do zakupu biletów i wybór opcji kup jest możliwy po zaakceptowaniu Regulaminu sprzedaży on-line oraz Regulaminu Sensorysiów. Regulaminy są dostępne na stronie internetowej www.sensorysie.pl.
  • 4. Zakup biletu on-line jest możliwy po dokonaniu rejestracji na stronie www.bilety.sensorysie.pl wraz z zaakceptowaniem klauzul dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz po dokonaniu płatności zgodnie z wyborem użytkownika.
  • 5. Aktualny grafik dni i godzin otwarcia Sensorysiów oraz organizowanych wydarzeń podawany jest na stronie www.sensorysie.pl lub innych kanałach komunikacji.
  • 6. Poprzez system sprzedaży on-line można kupić bilety wstępu jak również zakupić usługi dodatkowe, w szczególności organizację przyjęć a także inne atrakcje szczególne.

 

 

 1. REJESTRACJA
  • 1. Rejestrować można się na stronie www.bilety.sensorysie.pl podając imię, nazwisko, adres e-mail oraz ustalając i wpisując hasło.
  • 2. Możliwy jest zakup biletu online bez konieczności rejestracji na stronie www.bilety.sensorysie.pl
  • 3. Każda osoba rejestrująca się on-line otrzyma, na podany w formularzu rejestracji adres e-mail, wiadomość zwrotną z informacją, czy jej zgłoszenie zostało dostarczone do Sensorysiów i czy posiada ona już zarejestrowany profil.
  • 4. Warunkiem skutecznego dokonania rejestracji jest podanie poprawnych danych w formularzu rejestracyjnym.
  • 5. Sensorysie zastrzegają sobie prawo do usunięcia konta, na którym nie nastąpiło żadne poprawne logowanie w ciągu ostatnich 24 miesiące.

 

 1. ZAKUP ON-LINE, ZASADY OGÓLNE
  • 1. Każdy zakup biletów on-line otrzyma indywidualny numer transakcji i każda z nich wymaga uiszczenia osobnej opłaty.
  • 2. W celu otrzymania faktury VAT należy podać niezbędne dane do wystawienia faktury VAT.
  • 3. Faktura zostanie wysłana drogą elektroniczną na wskazany przez nabywcę adres e-mail.
  • 4. Opłata za zakup on-line dokonywana może być według wyboru nabywcy za pomocą systemu Tpay w obrębie serwisu www.bilety.sensorysie.pl.
  • 5. Płatności należy dokonać w ciągu 30 min od chwili wybrania terminu wizyty w Sensorysie, bez przerywania ciągłości transakcji. Po tym czasie wybrane bilety wrócą do ogólnej puli.
  • 6. W ciągu 60 minut od chwili dokonania płatności on-line system wyśle na podany w zarejestrowanym profilu adres skrzynki pocztowej e-mail zawierający potwierdzenie i numer transakcji oraz zapisane w formacie PDF bilety elektroniczne.

 

 

 1. ODWOŁANE WYDARZENIA I ZWROTY
  • 1. Zakupione bilety nie podlegają zwrotom ani wymianie, za wyjątkiem sytuacji odwołania wydarzenia lub zamknięcia przestrzeni Sensorysie przez Organizatora.
  • 2. W przypadku odwołania wydarzenia lub zamknięcia przestrzeni Sensorysie przez Organizatora, Klient zostanie poinformowany drogą mailową o możliwości otrzymania zwrotu pieniędzy lub wymiany biletów na inne wydarzenia Organizotora lub wejście do Sensorysiów w innym terminie. W przypadku odwołania wydarzenia lub zamknięcia przestrzeni Sensorysie z przyczyn niezależnych od Organizatora, w szczególności w związku z decyzjami wydanymi przez jednostki administracji rządowej lub samorządowej (np. żałoba narodowa, klęski żywiołowe, zagrożenie epidemiologiczne itp.) Klientowi przysługuje voucher do wykorzystania na dowolne wydarzenie lub wejście do Sensorysiów w innym terminie ważne w ciągu 12 miesięcy.

 

 1. REKLAMACJE
  • 1. Wszelkie reklamacje Klienta rozpatrywane są przez Organizatora w ciągu maksymalnie 14 dni roboczych i powinny być przesłane na adres poczty elektronicznej: info@sensorysie.pl lub na adres korespondencyjny: Sensorysie, ul. Rejtana 17, 02-516 Warszawa z dopiskiem “Reklamacja”.
  • 2. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem sprzedaży biletów on-line stosuje się odpowiednio postanowienia „Regulaminu Sensorysiów” a także szczególnych atrakcji/imprez, na jakie dokonywany jest zakup biletów.

 

 1. WEJŚCIE DO SENSORYSIÓW
  • 1. Zakupiony bilet elektroniczny upoważnia do wejścia na teren Sensorysiów w wybranym dniu i godzinie wizyty (wybrany przedział godzinowy na którą zakupiona została wizyta). W przypadku niezrealizowania biletów we wskazanym przedziale czasowym uiszczona opłata za wstęp nie będzie zwracana.

 

 1. POSTANOWIENIE KOŃCOWE
  • 1. Sensorysie mają prawo do zmiany Regulaminu sprzedaży biletów on-line. Zmieniony Regulamin sprzedaży biletów on-line zostanie podany do wiadomości publicznej na stronie internetowej pod adresem www.sensorysie.pl.
  • 2. Do cen biletów nabytych w systemie zakupu on-line jak i usług dodatkowych stosuje się ceny wskazane w cenniku dostępnym na stronie internetowej: www.sensorysie.pl.